ZZIF Winter Holiday celebration at the Zhengzhou Sofitel Hotel on 23 December 2018.