Resurrection Sunday Celebration on 1 April 2018 at the Sofitel Hotel in Zhengzhou. 2018.04.01